ظریف فراموش نکند دروغ «امضای کری تضمین است» را دموکرات‌ها به او گفتند

Go to top