ضرورت تشکیل روستا بازارها در آذربایجان شرقی برای قطع دست واسطه ها


Go to top