شاهد ناکارآمدی و ناتوانی مدیران اقتصادی هستیم/ لزوم کوتاه‌کردن دست سلاطین از اقتصاد


Go to top