سیاست‌های غلط در بانک مرکزی منجر به ۷ برابر شدن حجم نقدینگی در ۸ سال شد

Go to top