سکوت مجامع بین‌اللملی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی آنها را گستاخ‌تر کرده است

Go to top