سندرز: نقض حقوق بشر در فلسطین با حمایت آمریکا غیر قانونی است

Go to top