روسیه رسماً آمریکا را در فهرست «کشورهای غیردوست» قرار داد

Go to top