روسیه دستیار وابسته نظامی سفارت رومانی را «عنصر نامطلوب» خواند


Go to top