روحانی: هدف اصلی بودجه ۱۴۰۰ قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت است

Go to top