رقم بودجه شرکت‌های دولتی حدود سه برابر بودجه عمومی سال جاری است


Go to top