رضاحسینی: بانک‌ها با گرفتن سود زیاد و جریمه تأخیر به اقتصاد ضربه زدند

Go to top