رئیس پارلمان تونس: به وظیفه تاریخی خود در قبال مسئله فلسطین، متعهد هستیم

Go to top