رئیس جمهور پاکستان: حمله به غزه تجاوزی وحشیانه و ددمنشانه است

Go to top