دیوان محاسبات از واگذاری غیرقانونی ۸۹۰ هکتار از اراضی ملی بوشهر جلوگیری کرد

Go to top