دولت فقط نیمی از تکلیف برنامه ششم درباره برق حرارتی را محقق کرد/رمز ارزها دلیل ۱۰ درصد خاموشی های برق

Go to top