دولت به‌جای مذاکره به توان داخلی توجه می‌کرد امروز شاهد مشکلات اقتصادی نبودیم

Go to top