دوره‌ای جدید و بی نظیر از حکمرانی آغاز شده/ مردم از امروز هیچ بهانه‌ای را از ما نخواهند پذیرفت

Go to top