در گفت‌وگو قالیباف با نبیه برى تاکید شد: سازمان­‌هاى بین المللى باید از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند

Go to top