درخواست نمایندگان سیستان از ارتش و سپاه برای بیمارستان صحرایی/ سرانه درمان دولت روحانی به استان ما نرسید

Go to top