خسارت سیل در الموت شرقی/ ۵۰ راس گوسفند و بره تلف شد

Go to top