حماس: در جنگی قرار داریم که می‌توانیم دستاوردها و پیروزی‌هایی بدست آوریم

Go to top