حزب معارض عربستانی: مواضع ریاض مشوق اسرائیل برای جنایات بیشتر است


Go to top