حدود ۴۰ نفر طبق مصوبه شورای نگهبان مدارک خود را به وزارت کشور داده‌اند

Go to top