جهانگیری: تولید ۶۰ درصد برق کشور توسط بخش خصوصی بیانگر توان این بخش است

Go to top