تفویض اختیارات دولت در زمینه برق به کمیسیونی از وزیران نیرو، کشور، نفت و صمت تا پایان دولت دوازدهم

Go to top