تحریف دقیقا این است که از « بایدن» به عنوان ناجی ملت ایران یاد می‌شود

Go to top