تجمیع بیمه ها بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه میباشد.


Go to top