تاکنون ۱۰۰۰ نفر یزدی با واکسن کرونا انستیتو پاستور واکسینه شدند

Go to top