بیش از۹۰ درصد مدارس روستایی آذربایجان‌غربی به اینترنت پهن باند متصل هستند

Go to top