بیش از ۷۵۰۰ کرمانشاهی واجدشرایط اقدام ملی مسکن وجه اولیه را واریز کردند

Go to top