برجام نجات دهنده اقتصاد ایران نیست و صرفا نقش مُسکن دارد

Go to top