برجام نجات دهنده اقتصاد ایران نیست و صرفا نقش مسکن را دارد

Go to top