بازگشت تحریم‌ها یعنی توقف همکاری‌ها با آژانس/ تحریم‌ها بازگردد به قبل برجام باز می‌گردیم

Go to top