ایروان از باکو خواست نیروهایش را از خاک ارمنستان خارج کند

Go to top