اهدای ۵۷ قلم تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

Go to top