اهانت به پیامبر (ص) نشانه روشن رفتارهای دوگانه مدعیان تمدن غرب است

Go to top