امیری: وضعیت نامطلوب انتصاب مدیران زن در دولت ریشه در مباحث فرهنگی دارد

Go to top