امیرخانی: تصویر خالد حسینی از مردم افغانستان واقعی نیست

Go to top