الغای امتحانات حضوری، بسته اینترنت دانشجویی و واکسن معلولان؛ داغ‌ترین مطالبات فارس من هفته‌ گذشته

Go to top