الزام دولت برای تامین اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد

Go to top