اقتصاد ایران را از آچمزی خارج کنید/ وابستگی به مجوز اوفک یعنی اقتصاد ایران در گروگان است


Go to top