اعتقاد وزرای دولت سیزدهم به عدالت اجتماعی، فسادستیز بودن و نگاه جهادی مهم است/ مجلس در رای اعتماد تعارف نخواهد کرد

Go to top