اصناف علاوه بر رسالت اقتصادی، رسالت اجتماعی نیز دارند

Go to top