استقلال بانک مرکزی برای حل مشکلات ضروری است/ به فکر قدرت و منافع شخصی نیستم

Go to top