اردوغان: ما از ظلم اسرائیلِ تروریست علیه کودکان فلسطین خشمگین و اندوهگین هستیم

Go to top