اجرای حکم اعدام ۱۷ نفر در مصر در ارتباط با پرونده «کرداسه»

Go to top