آیت الله رئیسی: احمد جبرئیل از وفاداران حقیقی به آرمان فلسطین و حامیان راستین محور مقاومت بود

Go to top