آمادگی مجلس برای هماهنگی هرگونه کمک به آسیب دیدگان زلزله ترکیه

Go to top