آغاز مرحله دوم واکسیناسیون کرونا در کرمانشاه با تزریق افراد ۸۰ ساله به بالا


Go to top