آخوندی: دولت حتی توان امکان تصمیم‌گیری در کرونا را نیز از دست‌ داده‌ است

Go to top